s’obre a negociar el final del topall màxim de cotització

No solament la ministra d’Ocupació , Fátima Báñez , va parlar ahir de la reforma de pensions en potència. També ho va fer el president del Govern, Mariano Rajoy, que s’ha mostrat disposat a negociar l’eliminació dels límits màxims en les bases de cotització, ara en 3.642 euros mensuals. La mesura, segons els càlculs de CCOO, podria suposar uns ingressos addicionals de 7.500 milions a l’any en les arques de la Seguretat Social.

«Sens dubte es pot parlar d’aquest assumpte», ha dit Rajoy sobre «l’eliminació del límit màxim a la cotització dels salaris més alts». Ho va fer en una resposta al portaveu de Podem al Senat, Ramon Espinar. En la mateixa contestació va sostenir que s’oposava a tornar l’edat legal de jubilació als 65 anys o subjectar l’evolució de les pensions a l’IPC. En canvi, també es va obrir a augmentar les pensions no contributives «sempre que els recursos ho permetin».

A Espanya hi ha un límit màxim en la cotització. Aquest límit actua a partir d’aquests 3.642 euros mensuals, que eximeixen de cotitzar al salari que es guanya des d’aquesta quantitat.

autofinançament

La intervenció de Rajoy al Senat completava a la de Báñez al matí al Congrés. Ella, a més d’acceptar que Ocupació es faci càrrec del cost de les tarifes planes, va proposar «reforçar la distribució equitativa de l’esforç contributiu entre règims». La traducció d’aquesta expressió és que vol que el Pacte de Toledo busqui fórmules perquè els autònoms paguin més a la Seguretat Social. L’objectiu final és que el règim d’autònoms es «s’autofinanci», per seguir amb les pròpies paraules pronunciades ahir per la ministra.

Aquest cap passa perquè aquests treballadors paguin més, però des de la «pedagogia», ja que Báñez no té intenció de prendre mesures en aquest sentit que siguin obligatòries. Per sostenir la seva proposta, Báñez va exposar que el règim d’autònoms té un dèficit d’uns 7.000 milions. Això és la diferència entre el que paguen a la Seguretat Social aquests treballadors i el que cobren els pensionistes que van cotitzar en aquest règim. També va afegir que cada autònom suporta tres vegades més dèficit de l’institut previsor que un assalariat.

 


Rajoy se abre a negociar el final del tope máximo de cotización
Publicada el 07/18/2016
No solo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, habló ayer de la reforma de pensiones en potencia. También lo hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha mostrado dispuesto a negociar la eliminación de los límites máximos en las bases de cotización, ahora en 3.642 euros mensuales. La medida, según los cálculos de CCOO, podría suponer unos ingresos adicionales de 7.500 millones al año en las arcas de la Seguridad Social.
«Sin duda se puede hablar de este asunto», ha dicho Rajoy sobre «la eliminación del límite máximo a la cotización de los salarios más altos». Lo hizo en una respuesta al portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar. En la misma contestación sostuvo que se oponía a volver la edad legal de jubilación a los 65 años o sujetar la evolución de las pensiones al IPC. En cambio, también se abrió a aumentar las pensiones no contributivas «siempre que los recursos lo permitan».
En España hay un límite máximo en la cotización. Este límite actúa a partir de estos 3.642 euros mensuales, que eximen de cotizar al salario que se gana desde esa cantidad.
autofinanciación
La intervención de Rajoy en el Senado completaba a la de Báñez por la mañana en el Congreso. Ella, además de aceptar que Empleo se haga cargo del coste de las tarifas planas, propuso «reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes». La traducción de esta expresión es que quiere que el Pacto de Toledo busque fórmulas para que los autónomos paguen más a la Seguridad Social. El objetivo final es que el régimen de autónomos se «autofinancie», para seguir con las propias palabras pronunciadas ayer por la ministra.
Este fin pasa porque estos trabajadores paguen más, pero desde la «pedagogía», ya que Báñez no tiene intención de tomar medidas en este sentido que sean obligatorias. Para sostener su propuesta, Báñez expuso que el régimen de autónomos tiene un déficit de unos 7.000 millones. Esto es la diferencia entre lo que pagan a la Seguridad Social estos trabajadores y lo que cobran los pensionistas que cotizaron en este régimen. También añadió que cada autónomo soporta tres veces más déficit del instituto previsor que un asalariado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *