Serveis assessorament laboral

18/07/2016

· Representació davant la Inspecció de Treball, Confecció de rebuts de salari.

· Seguiment del conveni col·lectiu aplicable a l’empresa, Altes d’empresa, autònoms i   altres   règims del sistema de Seguretat Social. Tramitació de parts d’accidents de treball.

· Acomiadaments individuals, col·lectius i expedient de regulació d’ocupació, Sol·licitud de pensions i presentacions (jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat, etc.),   Representació en   conciliació davant el CMAC.

· Defensa laboral davant el Jutjat del Social.

· Tramitació de prestacions de desocupació.

· Informació sobre canvis de normativa.

· Recursos davant organismes oficials.

  • Recurs de Suplicació davant la Sala de lo Social dels Tribunals Superiors de Justícia.
  • Representació en Recurs de Casació davant de la Sala 4ª del Tribunal Suprem.
  • Representació en Recurs de Casació per la unificació de la doctrina davant de la Sala 4ª del Tribunal Suprem.
  • Recurs d’Alçada previ a la Via Contencioso-administrativa.
  • Recurs de Reposició prèvia a la Via Contencioso-administrativa.
  • Recurs de Revisió.
  • Representació Recurs Contencioso-Administrativo en temes laborals i de Seguretat Social.
  • Representació Recurs de Súplica i Apelació en temes laborals i Seguretat Social.
  • Representació en el Recurs de Revisió i Apelació davant del Tribunal Suprem en via Contencioso-adminsitrativa en temes laborals i de Seguretat Social.

· Estudi, assessorament i confecció de contractes de treball, així com la seva presentació   davant l’administració, Assegurances socials (sistema Red), Altes, Baixes i Variacions de   dades de treballadors a Seguretat Social.

ciutat-de-la-justicia